Contaminació de l'aire
5 min lectura14 de set. de 2019

Contaminació de l'aire i emissió de partícules fines

Sustainability | Environment | Pollution

La contaminació atmosfèrica està formada per partícules fines en suspensió en l’aire (emeses pels dièsel) que danyen molt la nostra salut.

També disponible en: Català | English | Español
La OMS va declarar el 2013 que la **contaminació** de l'aire i el **fum** produït per la combustió del dièsel són **cancerígens pels humans**, i les partícules fines en suspensió estan estretament vinculades amb l'augment del càncer en els últims anys, especialment el de pulmó. Sense anar més lluny, el 2016, el **91% de la població mundial** vivia en llocs on les Directrius de la OMS sobre la qualitat de l’aire no eren respectades. I això va portar que, en aquell mateix any, es produïssin **4,2 milions de morts prematures** vinculades a la contaminació atmosfèrica, tant en ciutats com en zones rurals. Aquesta mortalitat es deu a l’exposició a partícules petites de 2,5 microns o menys (detallat més endavant), que causen **malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer**, especialment de pulmó. I, en el cas d’Espanya, parlem d’unes 30.000 morts prematures, gairebé trenta vegades més que les morts provocades per accidents de tràfic. A més, es va estimar que el 91% d’aquestes morts es produeixin en països d’ingressos baixos i mitjans, on pateixen de forma molt més intensa la càrrega de la contaminació a l’aire. Les **Directrius de la OMS** sobre la Qualitat de l’Aire van ser publicades el 2005 i ofereixen una sèrie de llindars i límits per contaminants atmosfèrics que provoquen riscos sanitaris. Aquestes directrius **s’apliquen a tot el món** i es basen en l’avaluació de **partícules** (PM), **ozó** (O3), **diòxid de nitrogen** (NO2), **diòxid de sofre** (SO2). Actualment, les directrius es troben novament en procés de revisió i la seva publicació serà el 2020. Per tant, a mesura que disminueixin els nivells de contaminació de l’aire, millor serà la salut cardiovascular i respiratòria del conjunt de la societat, tant a llarg com a curt termini, reduint així la morbiditat a causa d’accidents cerebrovasculars i càncers de pulmó, entre altres. ## Què són les partícules? **PM** (Particulate Matter) és la sigla que representa aquelles **partícules en suspensió en l’aire** (pols, fum, etc.), generades principalment pels vehicles de combustió, les conseqüències del qual son l’augment de la pol·lució. La unitat de mesura sol ser en **micròmetres o microns**. Els seus principals components solen ser els sulfats i nitrats, l’amoníac, el clorur de sodi... Així doncs, les PM són **indicadors representatius de la contaminació** en l’aire i són les partícules que més afecten a les persones, més que qualsevol altre tipus de contaminant, ja que són considerades **l'amenaça invisible de l’ésser humà**. Aquelles que tenen més de 50 microns de diàmetre encara poden observar-se a simple vista, però a mesura que es tornen més petites, passen desapercebudes. Les partícules que contenen menys de 10 microns comencen a ser perilloses per la nostra salut ja que poden ser inhalades i penetrar els nostres pulmons. Però les **menors de 2,5 microns** i inclús les submicrónicas (menys de PM1) són les que **presenten un major risc per a la societat**, ja que són partícules fines que el nostre sistema respiratori no és capaç de filtrar-les, per lo qual són **respirables**, capaces de ser inhalades i de penetrar en el nostre sistema sanguini. En definitiva, existeixen múltiples tipus de partícules contaminants, però el **principal emissor** de diòxid de nitrogen és **l’automòbil** mitjançant el tub d’escapament, culpable de generar la boina de contaminació que s’aprecia en grans ciutats. Aquest gas s’emet amb els **motors dièsel** i ocupa un **46% de les emissions totals** de partícules en suspensió en la Unió Europea, segons un informe de l’Agencia Europea del Medi Ambient (Aema). No obstant, el risc per la nostra salut no acaba en l’exposició a aquestes partícules, sinó que també ens afecten l’ozó (O3) i el diòxid de sofre (SO2). I com en el cas de les partícules, les majors concentracions de tots aquests elements es troben sobretot en **zones urbanes**.
## Fomentem una mobilitat més sostenible La reducció de les micropartícules i la conseqüent millora de la qualitat de l’aire requereix una disminució dels vehicles de combustió fins assolir la seva completa desaparició. Una mesura necessària per aconseguir-ho és prohibir, per part de les administracions, l’entrada a les ciutats dels vehicles de combustió, especialment dels dièsel, ja que comportaria una reducció majúscula de la contaminació. Prova d’això són els **protocols de contaminació** que s’han dut a terme en grans ciutats i que ja han donat els seus fruits. Per exemple, París, Madrid i Ciutat de Mèxic s’han compromès a prohibir la circulació dels dièsel a partir de 2025. ### Quines són les opcions més viables? Les noves alternatives de mobilitat sostenible passen per l’ús del transport públic, del vehicle elèctric i de vehicles de mobilitat personal (VMP) com els patinets o les bicicletes elèctriques.
Els conceptes de **car sharing i bike sharing** estan a l’ordre del dia i poden ajudar a eliminar fins a 15 vehicles privats de combustió per cada cotxe de lloguer i **reduir fins a un 50% els gasos emesos pel tràfic** generat d’aquests vehicles.
I, per últim, un canvi en el model urbà podria ser la cirereta del pastís, ja que actualment la societat té una dependència absoluta de l’automòbil i del cotxe particular. I un canvi en la **configuració urbana** podria significar un augment considerable del carril bici, comerços i escoles més properes, transport públic més assidu, etc. I tot això amb quina finalitat? Senzillament la de **cuidar-nos més i millor**!

💙 I com contribueix Place to Plug al medi ambient i a la sostenibilitat?

Animant-te a que utilitzis el vehicle elèctric, oferint-te una solució de principi a fi per a la indústria de recàrrega del VE, ja siguis un conductor de VE, un desenvolupador, un negoci o institució!

Deixa un comentari

Enviar